Prospectuses

*Available only in Greek Language

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

«Η εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (στο εξής ο «Προτείνων») διενεργεί την παρούσα προαιρετική δημόσια πρόταση (στο

εξής η «Δημόσια Πρόταση») προς τους μετόχους της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «Εταιρεία»),

της οποίας οι μετοχές έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν. 3461/2006

«Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις» (στο εξής ο «Νόμος») και απευθύνεται μόνο προς πρόσωπα τα οποία μπορούν να την

αποδεχθούν νόμιμα. Σημειώνεται ότι, για τις ανάγκες της Δημόσιας Πρότασης, η AXIA VENTURES GROUP LTD ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος (στο εξής ο «Σύμβουλος»).
Ειδικότερα, το εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 15.12.2017 πληροφοριακό δελτίο της Δημόσιας Πρότασης (στο εξής το «Πληροφοριακό

Δελτίο») δεν αποτελεί πρόταση για αγορά μετοχών της Εταιρείας και ούτε απευθύνεται με κανένα τρόπο ή καθ’ οιονδήποτε τύπο (έγγραφο ή άλλως πως), άμεσα ή έμμεσα, σε

πρόσωπα (νομικά ή φυσικά) σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία πλην της ελληνικής επικράτειας όπου η διενέργεια μιας τέτοιας πρότασης ή η ταχυδρόμηση/διανομή του Πληροφοριακού

Δελτίου ή/και της Δήλωσης Αποδοχής ή/και της Δήλωσης Ανάκλησης (όπως ορίζονται στο Πληροφοριακό Δελτίο) ή και κάθε άλλου εγγράφου ή εντύπου σχετικού με τη Δημόσια

Πρόταση, συμπεριλαμβανομένων οποιονδήποτε ανακοινώσεων γίνονται σύμφωνα με το Νόμο (από κοινού τα «Έγγραφα της Δημόσιας Πρότασης») είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση

οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, διατάξεως ή κανονισμού ή υπόκειται σε περιορισμούς (στο εξής οι «Εξαιρούμενες Χώρες»). Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται η αποστολή,

διανομή, ταχυδρόμηση ή η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο προώθηση αντιγράφων ή αντιτύπων του Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε άλλου Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης ή άλλου υλικού

από οποιοδήποτε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες. Ως εκ τούτου, πρόσωπα τα οποία τυχόν λάβουν το Πληροφοριακό Δελτίο ή/και Έγγραφο της Δημόσιας

Πρότασης θα πρέπει να ενημερωθούν προσηκόντως και να λάβουν υπόψη τους τέτοιους περιορισμούς. Ο Σύμβουλος δεν φέρει καμία ευθύνη για την παραβίαση των παραπάνω

απαγορεύσεων από οποιοδήποτε πρόσωπο.
Εξαιτίας νομικών περιορισμών, η διάθεση, δημοσίευση ή διανομή του Πληροφοριακού Δελτίου ή/και άλλου Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης σε περιοχές εκτός της Ελλάδος δύναται

να υπόκειται σε περιορισμούς ή/και να απαγορεύεται. Πρόσωπα που είναι υπήκοοι, κάτοικοι ή που διαμένουν σε οποιαδήποτε χώρα εκτός της Ελλάδος και που επιθυμούν να

αναγνώσουν το Πληροφοριακό Δελτίο οφείλουν να πληροφορηθούν και να συμμορφωθούν με τους περιορισμούς αυτούς. Η λήψη του Πληροφοριακού Δελτίου ή/και άλλου Εγγράφου της

Δημόσιας Πρότασης δεν θα αποτελεί πρόσκληση ή πρόταση στις επικράτειες όπου η υποβολή της Δημόσιας Πρότασης υπόκειται σε περιορισμούς ή απαγορεύεται. Στην περίπτωση αυτή,

η πρόσβαση στο Πληροφοριακό Δελτίο θα θεωρείται ότι έγινε μόνο για πληροφοριακούς λόγους.
Αποδεχόμενοι να συνεχίσετε βεβαιώνετε ότι: (α) δεν είστε υπήκοοι, κάτοικοι ή έχοντες διαμονή ή χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο διαπολιτειακού ή εξωτερικού

εμπορίου στις Εξαιρούμενες Χώρες, και (β) δεν θα μεταδώσετε ή άλλως αποστείλετε το Πληροφοριακό Δελτίο σε οποιοδήποτε πρόσωπο στις Εξαιρούμενες Χώρες.
Η AXIA VENTURES GROUP LTD και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες δεν έχουν ελέγξει και δεν ευθύνονται και ούτε αποδέχονται ευθύνη για οποιαδήποτε πληροφορία, σε

οποιοδήποτε άλλο διαδικτυακό χώρο που συνδέεται σε αυτόν τον διαδικτυακό χώρο από τρίτο μέρος.»

Εάν αποδέχεστε τους παραπάνω όρους πατήστε εδω για να κατεβάσετε το πληροφοριακό δελτίο.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ SUNLIGHT A.B.E.E.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ SUNLIGHT
Σημαντική Ανακοίνωση

Θα πρέπει να διαβάσετε την ακόλουθη σημαντική ανακοίνωση πριν αποκτήσετε πρόσβαση, διαβάσετε ή χρησιμοποιήσετε καθ’ οιονδήποτε τρόπο το Ενημερωτικό Δελτίο που περιέχεται στην παρούσα ιστοσελίδα.
Το Ενημερωτικό Δελτίο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» (εφεξής «η Εταιρεία»), που περιέχεται στην παρούσα ιστοσελίδα, αφορά στη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα με καταβολή μετρητών και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.») των ομολογιών της Εταιρείας με έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου.
Το Ενημερωτικό Δελτίο εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 08.06.2017, μόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως ισχύει, και είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό από τις 08.06.2017, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 3401/2005, όπως ισχύει, σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες: της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. – Χρηματιστήριο Αθηνών» (athexgroup.gr/el/web/guest/companies-new-listings), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia), της Εταιρείας (http://www.systems-sunlight.com/el/enimerotiko-deltio-omologou/), της «Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (http://www.euroxx.gr/gr/content/article/Sunlight), της «ALPHA BANK Α.Ε.» (http://www.alpha.gr/page/default.asp?la=1&id=5224) της «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.» (https://www.eurobank.gr/online/home/generic.aspx?id=1355&mid=363&lang=gr) της «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (https://www.nbg.gr/greek/retail/investment-products), της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» (http://www.piraeusbankgroup.com/sunlight) και της «AXIA VENTURES GROUP LTD» (http://www.axiavg.gr/ell/prospectus). Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο είναι διαθέσιμο και σε έντυπη μορφή, δωρεάν, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρείας, του Συμβούλου Έκδοσης και στο δίκτυο των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, καθώς και των Λοιπών Αναδόχων.
Το Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας αναρτήθηκε στην παρούσα ιστοσελίδα κατ’ επιταγή των διατάξεων της εφαρμοστέας ελληνικής νομοθεσίας. Η πρόσβαση στο Ενημερωτικό Δελτίο που δημοσιεύεται στην παρούσα ιστοσελίδα και η διανομή του Ενημερωτικού Δελτίου και τυχόν άλλων εγγράφων ή πληροφοριών, που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα, ενδέχεται να περιορίζεται από το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο σε ορισμένα κράτη. Η παρούσα ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής δεν συνιστούν διαφήμιση για προσφορά κινητών αξιών και δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση προσφορά ή πρόσκληση για την υποβολή προσφορών ή πρόσκληση για αγορά ή επένδυση σε κινητές αξίες. Αντίγραφα του Ενημερωτικού Δελτίου δεν πρέπει και δεν πρόκειται να ταχυδρομηθούν ή να διανεμηθούν ή να αποσταλούν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σε οποιαδήποτε χώρα, στης οποίας την επικράτεια η εν λόγω διανομή ή αποστολή δεν επιτρέπεται από το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιό της.

Πατηστε εδω για να κατεβασετε το ενημερωτικό δελτίο