Το τμήμα Aνάλυσης της ΑXIA παρέχει, ανεξάρτητες, αντικειμενικές και εμπεριστατωμένες μελέτες γύρω από τέσσερις κεντρικούς άξονες; Ελλάδα, Κύπρο, Πορτογαλία και παγκόσμια ναυτιλία.

Βασιζόμενοι στην τεχνογνωσία και τη βαθιά μας κατανόηση των συγκεκριμένων τομέων και εταιρειών που καλύπτουμε, το τμήμα Aνάλυσης απομονώνει και αναλύει χρηματοοικονομικές πληροφορίες, θέματα στρατηγικής και εν δυνάμει μελλοντικούς καταλύτες με σκοπό την έγκαιρη αναγνώριση και επικοινωνία επενδυτικών ευκαιριών.

Οι αναλυτές μας εργάζονται σε ομάδες ανά τομέα και αξιοποιούν ποικιλία εργαλείων και πηγών ούτως ώστε να εντοπίσουν αναδυόμενες τάσεις σε συγκεκριμένες αγορές και τύπους χρηματοοικονομικών προϊόντων με σκοπό να παρέχουν αμερόληπτη εξειδικευμένη πληροφόρηση.

Η ερμηνεία και οι ιδέες μας σχετικά με τις εξελίξεις στους άξονες ενασχόλησης μας περιλαμβάνονται σε μελέτες που εκδίδονται έγκαιρα για να βοηθήσουν πιθανούς επενδυτές ως ένα επιπρόσθετο και αξιόπιστο μέσο ανάλυσης και εκτίμησης.

Τα προϊόντα του τμήματος Ανάλυσης της AXIA διανέμονται ηλεκτρονικά σε συνδρομητές. Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω αυτού του συνδέσμου για να κατανοήσετε τα επιπλέον προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχουμε με αμοιβή.

Απώτερος στόχος μας είναι να διατηρούμε το υψηλότερο δυνατό επίπεδο αντικειμενικότητας, μακριά από συγκρούσεις συμφερόντων που μπορεί να δημιουργηθούν σε μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ενώ οι απόψεις των αναλυτών μας είναι εντελώς ανεξάρτητες και οι πηγές πληροφοριών μας αξιόπιστες, ποικίλες και καλά ενημερωμένες.