Η ομάδα της AXIA που ασχολείται με τις αγορές κεφαλαίου σχεδιάζει, αναλύει και εκτελεί σύνθετες συναλλαγές σε όλο το εύρος της κεφαλαιακής δομής των πελατών μας και παρέχει υπηρεσίες σε οργανισμούς δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, σε επενδυτικούς οργανισμούς και σε εταιρίες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων.

Οι βασικές υπηρεσίες και δεξιότητες μας περιλαμβάνουν:

Δημόσιες Εγγραφές
Σχεδιάζουμε και πραγματοποιούμε την προσέλκυση επιχειρηματικών κεφαλαίων προκειμένου να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να χρηματοδοτήσουν τις δραστηριότητες τους, την ανάπτυξη μέσω εξαγορών και τον εξορθολογισμό των ισολογισμών τους.

Οι συναλλαγές με επιχειρηματικά κεφάλαια αφορούν μεταξύ άλλων δημόσιες εγγραφές εταιριών, δευτερογενή προσφορά μετοχών, πωλήσεις πλειοψηφικών πακέτων εταιριών, εκτέλεση μεγάλων συναλλαγών και ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές.

Ιδιωτικές Τοποθετήσεις
Ιδιωτικές τοποθετήσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων διενεργούνται με μεγάλη συχνότητα και δημιουργούν προστιθέμενη αξία για τους πελάτες μας σε πληθώρα περιστάσεων, όπως: α) εταιρίες ιδιωτικών συμφερόντων που επιθυμούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε κεφάλαια χωρίς να χρειαστεί να προχωρήσουν σε δημόσια εγγραφή, β) εταιρίες σε πρώιμη μορφή ανάπτυξης που επιθυμούν να αντλήσουν κεφάλαια, αλλά δεν είναι ακόμα έτοιμες να προχωρήσουν σε δημόσια εγγραφή, γ) εισηγμένες εταιρίες που επιθυμούν να προχωρήσουν στην παραχώρηση μετοχών προς ιδιώτες επενδυτές. Παραδείγματα ιδιωτικών τοποθετήσεων αποτελούν τα κεφάλαια ανάπτυξης, οι μετατρέψιμοι τίτλοι πριν την δημόσια εγγραφή και οι ιδιωτικές επενδύσεις σε εισηγμένες επιχειρήσεις.

Αναδιαρθρώσεις
Έχουμε εκτενή εμπειρία σε διαμόρφωση σύνθετων στρατηγικών εταιρικών αναδιαρθρώσεων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων και οι εξής: ανακατανομή σταυροειδών συμμετοχών, επανακεφαλαιοποιήσεις, αποσχίσεις, αποεπενδύσεις και άλλες εταιρικές κινήσεις με σκοπό την απλοποίηση και βελτίωση της κεφαλαιακής δομής μιας εταιρίας, της αποδοτικότητας των λειτουργιών της και της συνολικής χρηματοοικονομικής της απόδοσης.

Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας στοχεύουν στην δημιουργία της βέλτιστης κεφαλαιακής διάρθρωσης και οργανωτικής δομής για κάθε έναν από τους πελάτες μας, και στην παροχή καινοτόμων λύσεων που θα προσθέσουν αξία με τρόπο επωφελή και αποτελεσματικό.

Δανειακές και Υβριδικές Χρηματοδοτήσεις
Σχεδιάζουμε, δημιουργούμε και εφαρμόζουμε χρηματοοικονομικές λύσεις, αξιοποιώντας εργαλεία δανεισμού που εξυπηρετούν την εκάστοτε κεφαλαιακή δομή των πελατών μας, ώστε να να εκμεταλλευτούμε τις τρέχουσες συνθήκες και τάσεις της αγοράς.

Επιπλέον, ειδικευόμαστε σε υβριδικές λύσεις που συνδυάζουν χαρακτηριστικά μετοχών και ομολογιών, και επομένως είναι δυνατόν να σχεδιαστούν τόσο ως μετοχές όσο και ως χρεόγραφα, ώστε να να ικανοποιούν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις του εκδότη τους. Τέτοια υβριδικά εργαλεία αποτελούν τα χρεόγραφα μετατρέψιμα σε μετοχές, οι προνομιούχες μετοχές, τα χρεόγραφα εισοδήματος, καθώς και άλλα αντίστοιχα προσαρμόσιμα εργαλεία.