ΔΗΛΩΣΗ

Η ιστοσελίδα που βλέπετε και οποιεσδήποτε πληροφορίες παρατίθενται σε αυτήν απευθύνονται αποκλειστικά σε κατοίκους Ελλάδος.

Παραμένοντας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τους όρους της και δηλώνετε ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις πρόσβασης στο περιεχόμενό της, όπως αυτές αναλύονται παρακάτω.

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχει και των δραστηριοτήτων που ασκεί, η AXIA ενεργεί ως ανάδοχος ή και σύμβουλος έκδοσης ενημερωτικών δελτίων και πληροφοριακών σημειωμάτων σε δημόσιες προσφορές κινητών αξιών και λοιπές συναφείς πράξεις για τις οποίες προβλέπεται η έκδοση τέτοιων εντύπων σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (στο εξής οι «Δημόσιες Προσφορές»).

Στην παρούσα ιστοσελίδα οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να βρουν κάθε έγγραφο και πληροφορία που σχετίζεται με τις Δημόσιες Προσφορές στις οποίες συμμετέχει η AXIA ως ανάδοχος ή σύμβουλος. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, αναλόγως της περίπτωσης:

  • Ενημερωτικά Δελτία / Πληροφοριακά Σημειώματα και λοιπά πληροφοριακά έντυπα που αφορούν προσφορές ή άλλες πράξεις στις οποίες συμμετέχει ή έχει κατά το παρελθόν συμμετάσχει η AXIA (στο εξής τα «Πληροφοριακά Έντυπα»),
  • Οδηγίες προς τους επενδυτές σχετικά με τη συμμετοχή τους ή την άσκηση δικαιωμάτων τους, ως προς Δημόσιες Προσφορές που βρίσκονται σε εξέλιξη,
  • Έντυπα ή δείγματα εντύπων προς συμπλήρωση στο πλαίσιο της συμμετοχής επενδυτών σε Δημόσιες Προσφορές που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Τα αναρτώμενα στην παρούσα Πληροφοριακά Έντυπα αφορούν αποκλειστικώς Δημόσιες Προσφορές που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα και το περιεχόμενό τους περιλαμβάνει τις απαιτούμενες από την εκάστοτε ισχύουσα ελληνική νομοθεσία πληροφορίες ως προς τις εκδότριες εταιρίες και τις κινητές αξίες στις οποίες αφορούν και έχει εγκριθεί, κατά τα ειδικώς αναφερόμενα εντός του κάθε εντύπου, από την αρμόδια εποπτική αρχή.

Οι κινητές αξίες στις οποίες αφορούν τα Ενημερωτικά Δελτία και Πληροφοριακά Σημειώματα που αναρτώνται στην παρούσα ιστοσελίδα δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο έγκρισης και δεν θα εγκριθούν σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία περί κινητών αξιών οποιουδήποτε κράτους πλην της Ελλάδος και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να πωληθούν σε οποιοδήποτε άλλο κράτος, αν η εν λόγω προσφορά ή πώληση δεν επιτρέπεται από το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιό του. Ως εκ τούτου, η παρούσα ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής απευθύνονται αποκλειστικά σε κατοίκους Ελλάδος και δεν αποτελούν σε καµία περίπτωση προσφορά για πώληση ή πρόσκληση για απόκτηση κινητών αξιών και εν γένει χρηματοπιστωτικών μέσων σε οποιοδήποτε κράτος στο οποίο µία τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιό του. Επιπροσθέτως, δεν επιτρέπεται η κοινοποίηση συνδέσμων της ιστοσελίδας ούτε και η διανομή, ταχυδρόμηση, αποστολή αντιγράφων σε ηλεκτρονική μορφή ή με άλλο τρόπο κοινοποίηση του περιεχομένου της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των Ενημερωτικών Δελτίων ή Πληροφοριακών Σημειωμάτων, σε οποιοδήποτε άλλο κράτος εκτός Ελλάδος.